Regulamin Konkursu Moje MOKOSH
REGULAMIN KONKURSU 
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady konkursu tematycznego zlokalizowanego na profilach Mokosh „@mokoshcosmetics”  na portalu społecznościowym INSTAGRAM
2. Organizatorem konkursu: „mojeMOKOSH” („Konkurs”)  jest Mokosh Didiuk Spółka Komandytowa z siedzibą: ul. Dolna 14, 05-152 Kazuń Nowy, NIP: 1182098062, REGON: 147183340, strona internetowa: www.mokosh.pl („Organizator”).

 

3. Konkurs jest przeprowadzany od dnia 01.01.2017 r. do oficjalnego odwołania przez Organizatora.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik”)
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny pracownika rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków. 
6. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem profilach Organizatora (@mokoshcosmetics) na portalu Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany. Organizator nie jest powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Instagram. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, iż zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności wynikającej z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu. 
7. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 
  1. Obserwowanie profilu ORGANIZATORA (@mokoshcosmetics) na portalu Instagram 
oraz
   2. Dodanie zdjęcia przedstawiającego produkt lub produkty MOKOSH na portal Instagram przez publiczny profil UCZESTNIKA oraz

 

   3. Oznaczenie profilu ORGANIZATORA (@mokoshcosmetics) na zdjęciu, o którym mowa w Punkcie 7.2 powyższego REGULAMINU oraz

 

   4. Opisaniu zdjęcia, o którym mowa w punkcie 7.2 powyższego REGULAMINU trzema poniższymi tagami: #mokosh, #mokoshcosmetics, #kosmetykinaturalne

 

8. Uczestnik może w czasie trwania Konkursu wielokrotnie dokonywać zgłoszenia udziału w Konkursie, każdorazowo spełniając warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w pkt 7 powyżej. 

9. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) są jednorazowe kody rabatowe do wykorzystania w sklepie www.mokosh.pl o wartości detalicznej 100 zł.

10. Jeden UCZESTNIK może otrzymać wielokrotnie NAGRODĘ w przypadku kilku zgłoszeń. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę. Nagrody nie podlegają zwrotowi. Nie narusza to uprawnień Uczestnika wynikających z rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa. 
11.
 
Zwycięzcy Konkursu („Zwycięzcy”) wybierani są przez Organizatora co 14-16 dni przez cały okres trwania konkursu. Zwycięzcami zostaną Uczestnicy Konkursu, których zdjęcia uznane zostaną za najciekawsze. Wyboru najlepszych zdjęć konkursowych dokona komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób. 
12. W ciągu 3 dni od dnia wyłonienia najciekawszych zdjęć Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o Nagrodzie Komisji poprzez wiadomość prywatną wysłaną do nich za pośrednictwem ich profilu na Instagramie. W wiadomości zostaną przekazane Zwycięzcom wszystkie szczegóły dotyczące realizacji Nagrody. W przypadku braku możliwości napisania wiadomości do Uczestnika konkursu, zostanie on poproszony w komentarzu pod swoim zgłoszeniem konkursowym o kontakt z firmą Mokosh za pośrednictwem maila media@mokosh.pl.
13. Zwycięzcy otrzymają uzyskane przez nich Nagrody za pośrednictwem wiadomości będącej odpowiedzią na zawiadomienie o wygranej wysłane przez MOKOSH za pośrednictwem portalu Instagram. Wysyłki
N
agród będą realizowane po otrzymaniu przez MOKOSH wiadomości od UCZESTNIKA zawierającej zdjęcie konkursowe za pośrednictwem maila media@mokosh.pl.
14. Nagrodzone zdjęcia Zwycięzców Konkursu opublikowane zostaną na profilu lub relacji MOKOSH na portalu Instagram wraz z oznaczeniem profili Zwycięzców, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. 

15.Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że posiada prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do przesłanych Organizatorowi zdjęć.

16. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć konkursowych we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych i marketingowych Organizatora, zarówno w całości jak i w części, w tym po połączeniu z innymi utworami, jak również do publikacji bez konieczności opatrzenia utworu imieniem i nazwiskiem Uczestnika ani nazwą profilu Uczestnika na portalu Instagram. Organizator, w ramach Nagrody, nabywa prawa autorskie do zwycięskich zdjęć, co obejmuje prawo do korzystania i rozpowszechniania i edycji utworów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Nabycie autorskich praw majątkowych do utworów następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej:

 o utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną, 
o zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, 
o wprowadzenie do obrotu, 
o wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych, 
o wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych, 
o wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,
o wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, najem, dzierżawa, inne formy zezwalania na korzystanie, 
o eksploatację w Internecie, na stronach www, 
o wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym również do opublikowania na portalu Facebook oraz Instagram.
17. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane
m.in.
w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika. 
18. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej MOKOSH (http://www.mokosh.pl/strona/regulamin_konkursu)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium