Regulamin Konkursu Kalendarz Adwentowy

1.Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest MOKOSH Didiuk spółka komandytowa z siedzibą w Kazuniu Nowym, strona internetowa: www.mokosh.pl („Organizator”).

2.Konkurs jest przeprowadzany w terminie od dnia 20 października 2021 roku do dnia 27 października 2021 roku.

3.Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik”).

4.Konkurs organizowany jest w 3 oddzielnych Częściach.

5.W celu wzięcia udziału w Części 1 Konkursu, Uczestnik powinien przesłać do dnia 27 października 2021 roku na adres mailowy Organizatora media@mokosh.pl wiadomość mailową o temacie „Zdjęcie konkursowe”, zawierającą zdjęcie wykonane przez Uczestnika, spełniające następujące kryteria:

- zdjęcie powinno obejmować ulubione słodkości Mokosh, do wyboru: melonowa granita, malinowe makaroniki, korzenne ciasteczka, kawowe trufle, figowy strudel, figowa tarta, brownie z wiśniami, owocowy grzaniec, orientalny koktajl;

- zdjęcie powinno zostać wykonane podczas produkcji lub gotowych już smakołyków w świątecznej aranżacji;

- zdjęcie powinno zostać wykonane w orientacji poziomej, o rozdzielczości nie gorszej niż 96 dpi, oraz wymiarach nie mniejszych niż 2000 x 1300 px.

6.W celu wzięcia udziału w Części 2 Konkursu, Uczestnik powinien przesłać do dnia 27 października 2021 roku na adres mailowy Organizatora media@mokosh.pl wiadomość mailową o temacie „Kolaż adwentowy”, zawierającą świąteczny kolaż wykonany przez Uczestnika, spełniający następujące kryteria:

- kolaż będzie obrazować hasło „Moja zimowa pielęgnacja z MOKOSH”;

- kolaż może zostać wykonany w formie papierowej lub wersji elektronicznej;

- kolaż powinien zawierać minimum jedno zdjęcie wykonane przez Uczestnika.

7.W celu wzięcia udziału w Części 3 Konkursu, Uczestnik powinien w terminie do dnia 27 października 2021 roku przystąpić do ankiety i udzielić odpowiedzi na pytania z wiedzy o marce Mokosh, za pośrednictwem ankiety google dostępnej pod linkiem: https://bit.ly/QuizWiedzyoMOKOSH Aby odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie należy posiadać konto google.

8.Organizator dokona wyboru spośród Uczestników każdej z Części po jednym Laureacie („Laureaci”), których prace uznane zostaną za najciekawsze lub w przypadku Częsci 3 – Uczestnika, który zdobędzie największą ilość punktów. W przypadku gdy w ankiecie kilku Uczestników otrzyma taką samą ilość punktów, w dniu 28.10.2021 r. za pośrednictwem drogi mailowej Uczestnicy otrzymają link do uzupełniających pytań. Uczestnik Części 3, który zbierze największą ilość punktów zostanie Laureatem.

9.Wyboru Laureatów dokona komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób. Rozstrzygnięcie Komisji zostanie ogłoszone w dniu 28 października 2021 roku. Laureaci zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Komisji za pośrednictwem wiadomości mailowej.

10.Nagrodą w Konkursie dla Laureatów jest kalendarz adwentowy Mokosh, zawierający zestaw kosmetyków Mokosh o wartości 979 złotych („Nagroda”). Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę. Organizator przewiduje możliwość przyznania dodatkowych nagród wyróżnienia za najciekawsze prace.

11.Jeden Uczestnik może zgłosić swój udział w każdym z 3 Części, jednak jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę.

12.Nagrody są przez Organizatora dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.

13.Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora www.mokosh.pl.

14.Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że posiada prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do przesłanych Organizatorowi zdjęć lub kolażu (dalej jako: „Prace”). W przypadku, gdy na Pracach utrwalony został wizerunek Uczestnika, wyraża on zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na Pracy na zasadach określonych w pkt. poniżej. W przypadku, gdy na Pracach został utrwalony wizerunek innych osób, Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego na Pracach wraz z prawem do udzielenia zgody Organizatorowi i wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku tych osób.

15.Uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystywanie przez Organizatora Prac we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych i marketingowych Organizatora, zarówno w całości jak i w części, jak i w opracowaniach, w tym po połączeniu z innymi utworami, jak również do publikacji, bez konieczności opatrzenia utworu imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Organizator, w ramach Nagrody, nabywa prawa autorskie do Prac Laureatów, co obejmuje prawo do korzystania i rozpowszechniania Prac bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Nabycie autorskich praw majątkowych do Prac następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej:

- utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,

- zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,

- wprowadzenie do obrotu,

- wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,

- wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,

- wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,

-wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, najem, dzierżawa, inne formy zezwalania na korzystanie,

- eksploatację w Internecie, na stronach www,

- wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym również do opublikowania na portalu Facebook oraz Instagram oddzielnie lub po połączeniu z innymi utworami.

16.Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane m.in. w formie mailowej lub pisemnej na adres siedziby Organizatora. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika.

17.Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl