do kasy suma: 0,00 zł
PL | EN

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO mokosh.pl
1. DEFINICJE:

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, która dokonuje zakupu Produktów w Sklepie Internetowym;

2) Uczestnik – Klient, który przystąpił do Programu Lojalnościowego.

3) Organizator – Mokosh Didiuk Spółka Komandytowa, ul. Dolna 14, 05-152 Kazuń Nowy, NIP: 1182098062, REGON: 147183340, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000810619, e-mail: sklep@mokosh.pl; telefon: +48 798 148 264.

4) Sklep Internetowy– sklep internetowy, którego właścicielem jest Organizator, dostępny pod adresem: www.mokosh.pl, w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.

5) Produkt – rzecz prezentowana w sklepie www.mokosh.pl, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

6) Katalog – lista produktów dostępna w sklepie www.mokosh.pl, przy zakupie których Klient wymienić może wskazaną ilość Punktów zebranych w ramach Programu Lojalnościowego, na opisane w Katalogu rabaty.

7) Punkty – punkt przyznawany Uczestnikowi za każdą pełną złotówkę na zakupy Produktów w cenach detalicznych w sklepie www.mokosh.pl, zaokrągloną w dół bez wliczania kosztów dostawy lub z tytułu akcji określonych niniejszym Regulaminem.

8) Akcje Specjalne – organizowane przez Organizatora dodatkowe akcje dla Uczestników, które mogą wiązać się z przyznaniem Uczestnikowi dodatkowych korzyści, np. prezentów, dodatkowych Punktów lub dodatkowych rabatów.

9) Konto Uczestnika Programu - indywidualne konto Uczestnika Programu, dostępne w Sklepie Internetowym Organizatora, na którym gromadzone są Punkty.

10) Konto Klienta – indywidualne konto Klienta w Sklepie Internetowym.

11) Program Lojalnościowy – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem. Program Lojalnościowy jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

12) Regulamin – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

13) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.  Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, którego Organizatorem jest spółka Mokosh Didiuk spółka komandytowa.

2.2.  Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest do Klientów Sklepu Internetowego, zawierających Umowy kupna-sprzedaży Produktów z Organizatorem.

2.3.  Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.mokosh.pl

2.4.  Do korzystania ze Sklepu Internetowego i Programu Lojalnościowego konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych: w celu poprawnego korzystania z Programu Lojalnościowego i jego funkcjonalności należy posiadać urządzenie końcowe (komputer, tablet, smartfon itp.) z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

3.1.  Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest Klient Sklepu Internetowego, który posiada zarejestrowane Konto Klienta.

3.2.  Do Programu Lojalnościowego mogą przystąpić osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3.3.  Przystąpienie do Programu Lojalnościowego odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie Internetowym oraz akceptację niniejszego Regulaminu przez Klienta. W przypadku Klienta, który nie posiada Konta Klienta w Sklepie Internetowym, przystąpienie do Programu Lojalnościowego oznacza zgodę na rejestrację Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

3.4.  W celu przestąpienia do Programu Lojalnościowego Klient powinien przekazać w formularzu rejestracyjnym następujące dane: imię, nazwisko, kod pocztowy, miasto, adres poczty elektronicznej, utworzyć hasło do Konta Klienta oraz potwierdzić adres email poprzez kliknięcie w link rejestracyjny wysłany na adres email Klienta.

3.5.  Klient dokonujący rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym przystępuje do Programu Lojalnościowego akceptując niniejszy Regulamin.

3.6.  W przypadku zmiany danych, o których mowa w pkt. 3.4., Klient powinien dokonać ich aktualizacji za pośrednictwem Konta Klienta lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@mokosh.pl.

3.7.  Uczestnik ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z  błędnego podania danych na Koncie Klienta lub braku ich aktualizacji.

3.8.  Organizator jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w przypadku potwierdzonego naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Programu Lojalnościowego, postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego oraz w przypadku zidentyfikowania zdarzenia skutkującego lub mogącego skutkować naruszeniem bezpieczeństwa informacji, naruszeniem bezpieczeństwa systemu informatycznego lub naruszeniem praw i wolności osób trzecich.

3.9.  Uczestnik zobowiązany jest do:
- korzystania ze Sklepu internetowego i funkcjonalności Programu Lojalnościowego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
- korzystania ze Sklepu Internetowego i funkcjonalności Programu Lojalnościowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
- korzystania ze Sklepu internetowego i funkcjonalności Programu Lojalnościowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Organizatora,
- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego i funkcjonalności Programu Lojalnościowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
- nienaruszania i szanowania praw ochrony własności intelektualnej Organizatora.

 

4. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

4.1.  Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 01.07.2023 przez czas nieokreślony. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu Programu Lojalnościowego Organizator poinformuje o tym Klientów poprzez przesłanie wiadomości na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Klienta oraz na stronie internetowej Organizatora: www.mokosh.pl, z zachowaniem 30 dni wypowiedzenia. Klient zachowuje prawo wykorzystania zgromadzonych punktów przez okres trzech miesięcy po zakończeniu Programu Lojalnościowego.

4.2.  Punkty w ramach Programu Lojalnościowego przyznawane są Uczestnikowi posiadającemu zarejestrowane Konto Uczestnika Programu, z tytułu zawieranych po zalogowaniu na Konto Klienta umów zakupu Produktów w Sklepie Internetowym, po uprzednim zapłaceniu za zakupy z góry poprzez dostępne formy płatności.

4.3.  Punkty nie są należne z tytułu zakupu wskazanego w pkt. 4.2. powyżej, w przypadku gdy Klient odstąpił od umowy zakupu Produktu.

4.4.  Punkty przyznawane są w ilości zależnej od wartości zakupu: 1 punkt przyznawany jest Uczestnikowi za każdą pełną 1 złotówkę na zakupy Produktów w cenach detalicznych w sklepie www.mokosh.pl, zaokrągloną w dół bez wliczania kosztów dostawy lub zakupów z tytułu akcji określonych niniejszym Regulaminem.

4.5.  Organizator może przyznać dodatkowo Punkty Uczestnikowi:

a) w ramach Akcji Specjalnej przeprowadzanej przez Organizatora, np. wypełnienie quizu, udostępnienie postu w mediach społecznościowych itp. Liczba Punktów do przyznania Uczestnikowi z tytułu Akcji Specjalnej oraz szczegółowe warunki do spełnienia przez Uczestnika, określone będą w opisie Akcji Specjalnej, zamieszczonym przez Organizatora na stronie internetowej Organizatora lub w środkach komunikacji elektronicznej.

b) w ramach innych akcji promocyjnych Organizatora, zgodnie z zamieszczonymi na stronie internetowej Organizatora lub w środkach komunikacji elektronicznej szczegółowymi warunkami promocji.

4.6.  Punkty przyznawane są w ilości 20 Punktów w przypadku napisania przez Uczestnika pozytywnej opinii na stronie zakupionego przez Uczestnika Produktu w Sklepie Internetowym, zawierającej minimum 100 znaków. Punkty nie zostaną przyznane w przypadku zamieszczenia Opinii nie zawierających merytorycznej oceny Produktu, użycia w Opinii słów uznawanych powszechnie za przekleństwa lub obraźliwych, użycia w Opinii nazw firm konkurencyjnych. Uczestnik może otrzymać Punkty za jedną Opinię zamieszczoną do jednego zakupionego Produktu, może zamieszczać Opinie za które otrzyma Punkty do różnych zakupionych Produktów. Punkty zostaną przyznane na Koncie Uczestnika w przypadku akceptacji Opinii przez Organizatora, po weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków opisanych w niniejszym punkcie, w tym weryfikacji dokonania zakupu opiniowanego Produktu.

4.7.  Punkty przyznawane są w przypadku polecenia zakupów w sklepie www.mokosh.pl, w ilości 30 Punktów dla Uczestnika polecającego rejestrację w sklepie mokosh.pl. Uczestnik Polecający otrzyma punkty, w momencie gdy osoba, która otrzymała polecenie, dokona opłaconego zakupu Produktów Organizatora w sklepie www.mokosh.pl, a w czasie rejestracji konta podała adres email Uczestnika polecającego widniejący w Programie Lojalnościowym.

4.8.  Punkty przyznawane są w ilości 100 Punktów w dniu urodzin Uczestnika Programu Lojalnościowego. Datę urodzin Uczestnik może podać w momencie rejestracji lub wprowadzić ją w sekcji „Edycja profilu”

4.9. Punkty przyznawane są w ilości 50 Punktów w przypadku zapisania się przez Uczestnika do newslettera Organizatora.

4.10. Punkty przyznawane są w ilości 15 Punktów za zwrot każdego opakowania – słoiczka po Produkcie w przypadku zwrotu przez Uczestnika opakowań na własny koszt do Organizatora na adres: Firma Mokosh – sklep internetowy (jako podmiot kontaktowy), ul. Trenów 53, 05-080 Laski, +48 798 148 264, sklep@mokosh.pl wraz z podaniem adresu email Uczestnika widniejącego w Programie Lojalnościowym.

4.11. Klient otrzymuje należne Punkty za zakup Produktu z tytułu wskazanego w pkt. 4.2. powyżej niniejszego Regulaminu lub za spełnienie innych warunków przyznania Punktów opisanych w Regulaminie w terminie do 30 dni od daty zakupu lub spełnienia warunku.

4.12. Organizator przyzna Punkty w ramach Akcji Specjalnych wskazanych w pkt. 4.5. – 4.9. Regulaminu w terminie do 45 dni od daty wykonania akcji.

4.13. Punkty zgromadzone przez Uczestnika będą widoczne w panelu na Koncie Uczestnika Programu, po zalogowaniu na Konto Klienta.

4.14. Punkty będą odejmowane z Konta Uczestnika Programu przez Organizatora  w przypadku, gdy Uczestnik zwróci, o ile zwrot jest dopuszczalny, nabyte Produkty objęte Programem, za które zostały przyznane Punkty i otrzyma zwrot wartości tych Produktów. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku obniżenia ceny Produktów.

4.15. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego, w przypadku nienaliczenia Punktów lub nieprawidłowego naliczenia Punktów przez Organizatora.

 

5. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

5.1.  Klient będący Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może wykorzystać przyznane Punkty na określony rabat na Produkty dostępne w ramach Katalogu zamieszczonego na stronie internetowej www.mokosh.pl.

5.2.  Wymiany Punktów można dokonać wyłącznie w trakcie dokonywania zakupów o wartości min. 85 zł. W trakcie jednej wymiany Punktów (jednych zakupów), można uzyskać rabat na maksymalnie dwa (2) Produkty.

5.3.  Liczba Punktów niezbędnych do zamiany na określony rabat na Produkty, o których mowa w punkcie 5.1., wskazana jest w Katalogu na stronie internetowej www.mokosh.pl oraz w panelu na Koncie Klienta.

5.4.  Klient może wykorzystać przyznane Punkty w terminie 1 roku od daty przypisania ich do Konta Uczestnika Programu. Po upływie 1 roku Punkty, które nie zostały wymienione zgodnie z niniejszym Regulaminem, tracą ważność i będą odjęte z Konta Uczestnika Programu.

5.5.  Wymiana Punktów będzie nieaktywna podczas trwania ofert specjalnych: Noc Kupały i Black Week. Punkty będą naliczane podczas trwania ofert specjalnych, zgodnie z wartością wydanych zakupów.

5.6.  Klient ponosi koszty dostawy Produktu zamówionego z tytułu rabatu za Punkty.

5.7.  Program Lojalnościowy może łączyć się z innymi promocjami, wyprzedażami i programami partnerskimi, o ile inaczej nie wskazano w warunkach tych promocji, wyprzedaży lub programów.

5.8.  Za gromadzone Punkty Klientowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny, a zgromadzone Punkty uprawniają Klienta jako uczestnika Programu Lojalnościowego jedynie do ich wymiany na określony rabat na Produkt na zasadach określonych w mniejszym Regulaminie, chyba że inaczej określono w Akcji Specjalnej.

5.9.  Klient nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym na osoby trzecie.

 

6. AKCJE SPECJALNE

6.1.  Uczestnik Programu Lojalnościowego może przystąpić do Akcji Specjalnych. Akcje Specjalne mogą wiązać się z przyznaniem Uczestnikowi dodatkowych korzyści, np. prezentów, dodatkowych Punktów lub dodatkowych rabatów.

6.2.  Organizator może przygotować dla Uczestników Programu Lojalnościowego promocje i inne specjalne oferty. Od dnia przystąpienia do Programu, Organizator może kierować do Uczestników Programu promocje i inne specjalne oferty polegające w szczególności na możliwości wykorzystania Punktów lub odbioru prezentów lub dodatkowych rabatów, na warunkach określonych w materiałach marketingowych na stronie Organizatora lub w środkach komunikacji elektronicznej.

6.3.  Stosownie do zakresu udzielonych przez Uczestnika zgód, Uczestnik może otrzymywać informacje na temat Programu Lojalnościowego, Akcji Specjalnych oraz aktualnie prowadzonych akcji promocyjnych w sklepie mokosh.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS. Zgoda na komunikację jest dobrowolna i nie jest warunkiem uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

 

7. DANE OSOBOWE

7.1.  Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Programu Lojalnościowego.

7.2.  Dane osobowe Uczestników Programu Lojalnościowego przetwarzane będą w celu realizacji na rzecz Uczestnika usług związanych z obsługą Programu Lojalnościowego, a w przypadku w przypadku wyrażenia stosownej zgody przez Klienta - także w celu przesyłania informacji handlowej Klientowi z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

7.3.  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Uczestnika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik.

7.4.  Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz klauzula informacyjna RODO zawarte są w Polityce prywatności Organizatora zamieszczonej na stronie internetowej www.mokosh.pl .

 

8. REZYGNACJA Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

8.1.  Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, w każdym czasie bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, Organizator dezaktywuje Konto Uczestnika Programu oraz Konto Klienta, a Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika Programu zostaną unieważnione.

8.2.  W przypadku usunięcia przez Uczestnika Konta Klienta w Sklepie Internetowym, Konto Uczestnika Programu zostaje usunięte a Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika Programu zostaną unieważnione.

8.3.  Aby skorzystać z prawa do rezygnacji z Programu Lojalnościowego, Uczestnik powinien poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mokosh.pl lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

 

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1.  Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym Klient może składać do Organizatora na przykład pisemnie na adres Organizatora wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mokosh.pl. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub e-mailowo, w zależności od wyboru Uczestnika.

9.2.  Organizator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od daty złożenia reklamacji.

9.3.  Klient może powiadomić Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Programu Lojalnościowego na adres: sklep@mokosh.pl.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.  Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie.

10.2. Organizator może dokonać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, na przykład z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu lub zmian funkcjonalności Programu lub zmian organizacyjnych po stronie Organizatora.

10.3. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje Klientów poprzez przesłanie w formie elektronicznej wiadomości na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Klienta, a także na stronie internetowej Organizatora: www.mokosh.pl, nie później niż na 30 dni przed datą wejścia w życie zmian. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punkty oraz rabaty na Produkty wymienione za Punkty.

10.4. Klient może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia prawidłowego powiadomienia o zmianach.

10.5. W sprawach  nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego, który jest dostępny na stronie internetowej www.mokoh.pl, a także przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium